Tepecik Eğit Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Açlığın Fizyolojisi
The Physiology of Hunger
Zeynep Altın
doi: 10.5222/terh.2017.179   2017; 27 - 3 | Sayfalar 179 - 185

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Parotis Bezi Warthin Tümörü: Cerrahi Sonrası Takip ve Tedavi Değerlendirilmesi
Warthin’s Tumour of Parotid Gland: Post-Surgical Evaluation of Follow-up and Treatment
Süreyya Hikmet Kozcu, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol, Erhan Demirhan, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2017.121   2017; 27 - 2 | Sayfalar 121 - 125

OLGU SUNUMU
3.
Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi
A harmless clinical condition presenting with dramatic elevation of alkaline phosphatase: bening transient hyperphosphatasemia of childhood
Cahit Barış Erdur, Cansu Kafes, Erhan Özbek, Ferah Genel
doi: 10.5222/terh.2017.061   2017; 27 - 1 | Sayfalar 61 - 64

KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi
Assessment of adrenal incidentaloma patients
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy
doi: 10.5222/terh.2016.010   2016; 26 - 1 | Sayfalar 10 - 14

5.
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Prostat Hacmi İle Prostat Kanseri Arasındaki İlişki
Association of prostate volume and prostate cancer diagnosis in patients underwent transrectal prostate biopsy
Rahmi Gökhan Ekin, Zübeyde Yıldırım, Gökhan Koç, Gülden Diniz, Zafer Kozacıoğlu
doi: 10.5222/terh.2018.057   2018; 28 - 1 | Sayfalar 57 - 61

OLGU SUNUMU
6.
Yenidoğan Döneminde Nonketotik Hiperglisinemi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Nonketotic Hyperglycinemia in the Neonatal Period: Clinical Features, Diagnosis and Treatment
Özgür Olukman, Kıymet Çelik, Nagehan Katipoğlu, Demet Terek, Mehtap Kağnıcı, Orkide Güzel, Şebnem Çalkavur, Sertaç Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2017.143   2017; 27 - 2 | Sayfalar 143 - 149

KLINIK ARAŞTıRMA
7.
Sinonazal bölge anatomik varyasyonları ve sinüs hastalıkları ile olan ilişkisi
The anatomical variations of the sinonasal region and its relationship with sinus diseases
Tuğçe Birkin, Türker Acar, Özgür Esen
doi: 10.5222/terh.2017.236   2017; 27 - 3 | Sayfalar 236 - 242

8.
Pankreas kitlelerinin manyetik rezonans görüntüleme özellikleri ile histopatolojik korelasyonu: retrospektif bir değerlendirme
Imaging features of pancreatic mass lesions with histopathological correlation: A retrospective analysis
Roukie Chousein, Türker Acar, Zehra Hilal Adıbelli
doi: 10.5222/terh.2017.203   2017; 27 - 3 | Sayfalar 203 - 210

DERLEME
9.
Termal Riskler ve İş Sağlığı
Thermal Risks and Occupational Health
Ayşe Coşkun Beyan, Nur Şafak Alıcı, Cem Bediz, Arif Hikmet Çımrın
doi: 10.5222/terh.2017.001   2017; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 6

KLINIK ARAŞTıRMA
10.
Kliniğimizdeki Ovaryan Matür Kistik Teratomların Değerlendirilmesi: 110 olgu
Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases
Fatma Eskicioğlu, Tülay Gökmen
doi: 10.5222/terh.2016.023   2016; 26 - 1 | Sayfalar 23 - 26

11.
Sezaryen İle Doğum Yapan Kadınların Postpartum Erken Dönemde Öz Bakım ve Bebek Bakımı Konularında Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi
Determination of The Problems of Living In The Early Period Of Self Care and Baby Care
Keziban Amanak, Zekiye Karaçam
doi: 10.5222/terh.2018.017   2018; 28 - 1 | Sayfalar 17 - 22

DERLEME
12.
Covid 19 Pandemisinde Yaşlılar
Elderly People in Covid-19 Outbreak
Zeynep Altın
doi: 10.5222/terh.2020.93723   2020; 30 - 0 2 | Sayfalar 49 - 57

OLGU SUNUMU
13.
Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu
The case of cystic fibrosis presenting with Pseudo-Bartter sydnrome
Özlem Yılmaz, Semih Bolu, Hakan Uzun, İlknur Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.090   2016; 26 - 1 | Sayfalar 90 - 92

DERLEME
14.
COVID-19 Tanılı Çocuklarda Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları
Laboratory and Imaging Findings in Children Diagnosed with COVID-19
Gülnihan Üstündağ, Dilek Yılmaz Çıftdogan
doi: 10.5222/terh.2020.83788   2020; 30 - 0 2 | Sayfalar 85 - 89

KLINIK ARAŞTıRMA
15.
Türk Toplumunda Patellar Kondromalazi: Prevalansı ve Patella Tipleri ile Olan İlişkisi
Patellar Chondromalacia in Turkish Population: Prevalence and Relationship with Patella Types
Erdem Arslan, Türker Acar, Zehra Hilal Adıbelli
doi: 10.5222/terh.2018.083   2018; 28 - 2 | Sayfalar 83 - 88

OLGU SUNUMU
16.
Bart Sendromu; Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa
Bart Syndrome; Aplasia cutis and dystrophic epidermolysis bullosa
Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Elif Nur İldes, Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Betül Şeriflican
doi: 10.5222/terh.2016.069   2016; 26 - 1 | Sayfalar 69 - 72

17.
Nadir Görülen Bir Füzyon Anomalisi: Ters At Nalı Böbrek
A rare fusion anomaly: Reverse Horseshoe Kidney
Elif Perihan Öncel, Seçil Arslansoyu Çamlar, Caner Alparslan, Eren Soyaltın, Belde Kasap Demir, Demet Alaygut, Fatma Mutlubaş, Önder Yavaşcan
doi: 10.5222/terh.2018.145   2018; 28 - 2 | Sayfalar 145 - 147

KLINIK ARAŞTıRMA
18.
Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepecik Hastanesi Örneği
Spielberger State and Trait Anxiety Level in Healthcare Professionals During the Covid-19 Outbreak: A Case of Tepecik Hospital
Hüseyin Hakan Sakaoğlu, Dilek Orbatu, Mustafa Emiroglu, Özlem Çakır
doi: 10.5222/terh.2020.56873   2020; 30 - 0 2 | Sayfalar 1 - 9

OLGU SUNUMU
19.
Kanama bulgusu olmayan çocuk hastada anormal koagülasyon test sonuçları: Olgu sunumu
Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report
Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir
doi: 10.5222/terh.2016.156   2016; 26 - 2 | Sayfalar 156 - 160

DERLEME
20.
Primer Nörotransmitter metabolizma Kusurları
Primary Neurotransmitter Metabolism Disorders
Melis Köse, Mahmut Çoker
doi: 10.5222/terh.2017.169   2017; 27 - 3 | Sayfalar 169 - 178


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale