E- ISSN: 2822-4051
The Journal of Tepecik Education and Research Hospital - Tepecik Eğit Hast Derg: 12 (1)
Volume: 12  Issue: 1 - 2002
CLINICAL RESEARCH
1.Treatment Of Pain in Breast Cancer
Meltem Uyar
doi: 10.5222/terh.2002.92597  Pages 1 - 12 (1159 accesses)
Bu inceleme yazısında ağrı tedavisine meme kanserli hastalardaki yaklaşım sunulmuştur.
In this review article the approach to the treatment of pain in breasi cancer patient has been presented

2.Childhood Urinary Tract Infections and Clinical İmfortance
Nejat Aksu, Orhan Deniz Kara
doi: 10.5222/terh.2002.80090  Pages 13 - 22 (897 accesses)
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocukluk yaş grubunda en sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasındadır. Uzun dönemde böbrekte hasar oluşturarak hipertansiyon e son dönem böbrek yetmezliğine neden olabilmektedirler. Bu nedenle çocuklarda İYE'larının erken dönekde tanınması ve tedavi edilmesi çok önemlidir. Bu yazıda çocukluk yaş grubu İYE'larının tanımlaması, epidemiyolojisi, klinik bulguları, patogenezi ve klinik önemi incelenmektedir.
Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common bacterial infections in childhood. The main long term consequence of UTIs is renal scarring which may lead to hypertension and end-stage renal disease. It is vital, therefore, to diagnose and treat early UTIs in children. In this article, definitions, epidemiology, clinical features, pathogenesis and clinical importance of childhood UTIs are discussed.

3.Ambulatory Surgery in Children: A Report Of 1265 Cases
Volkan Erikçi, Hasan Deliağa, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2002.69741  Pages 23 - 26 (845 accesses)
AMAÇ: Bu çalışmada günübirlik cerrahi (ayaktan cerrahi) girişim uygulanan hastalar, işleme ait avantaj ve dezavantajların belirlenmesi amacıyla geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. GEREÇ YÖNTEM: Kliniğimizde Nisan 2000- Mayıs 2001 tarihleri arasında günübirlik cerrahi girişim uygulanan 1265 olgu demografik özellikleri, ameliyat sonrası koroplikasyon olup olmaması, yatması gerekli olan hastaların yatış nedenleri açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Kontrol edilemeyen sistemik hastalığı olan ve yaşamı tehdit edici ek anomaliler sergileyen olguların dışlandığı çalışmamızda, opere edilen 1265 hastanın 1024'ü erkek, 241'i kızdır. Tanı anındaki ortalama yaş 4,7±3,5 yıldır (15 gün-14 yıl). Erkek kız oranı 4,2/1'dir. Olgularırnızdaki kamplikasyon oranı %3,6 olup cerrahi işlemle ilişkili olarak kaybedilen olgu yoktur. SONUÇ: Uygun hasta seçimi ile çocuk cerrahisinde günübirlik cerrahi uygulamalar emniyetlidir. Bu şekilde kaynakların en ekonomik olarak kullanıldığı yaklaşımda çocuk ve ailenin yanında çocuk cerrahisi programının da yararı söz konusudur.
AIM: To assess the advantages and limitations of day stay surgery, a retrospective study was undertaken in patients who underwent ambulatory surgery (AS) in our department. MATERIAL and METHODS: Records of patients who underwent AS between April2000 and May 2001, inclusive, were reviewed retrospectively. RESULTS: Children with uncontrolled systemic illnesses and life threatening anomalies were excluded from the study and 1265 children consisting of 1024 boys and 241 girls were found. The mean age of the patients at presentation was 4.7±years (range, 15 days to 14 years) with a male to female ratio of 4.2/1. Overall complication rate is 3.6%. No mortality related to surgery was observed. CONCLUSION: With proper patient selection, pediatric AS is safe and costeffective program that benefits the child, the family and the pediatric surgical practice.

CASE REPORT
4.A Case Of Endometrioid Tubal Carcinoma
Dilşen Oskay, Fatma Nur Aktaş, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Füsun Akkan Özgümüştaş
doi: 10.5222/terh.2002.50405  Pages 27 - 31 (639 accesses)
Kasık ağrısı yakınması ile SSK Soma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine başvuran 71 yaşındaki multipar kadın hasta adneksial kitle ön tanısı ile opere edilmiştir. Eksplorasyonda tubanın fuziform şekilde genişlediği görülerek tuba tümörü düşünülmüş ve total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi uygulanmıştır. Patolojik incelemede; genital sistemin diğer bölümleri yaşla uyumlu iken tubanın ampuller bölgesinde yerleşen, 6.5x2.7x2.5 cm boyutlarda türnöral kitle saptandı. Histopatolojik incelemede tümörün "papiller büyüme modeline sahip endometrioid tipte, orta derecede diferansiye bir adenokarsinom" olduğu görüldü. Tümör serozaya invaze olmakla birlikte tuba ile sınırlı olduğundan evre I olarak kabul edilmiştir. Tümöre komşu alanlarda kronik interstisyel salpenjit izlenmiştir.
71 years old multipar woman complaining pelvic ache applied to SSK Soma Hospital and underwent operation with prediagnosis of adnexial mass. Tubal fusiform enlargement at exploration was evaluated in favor of tubal carcinoma and total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oopherectomy was performed. Pathologic examination showed a 6.5x2.7x2.5 cm tumour localized in ampullary region of tuba uterina while other sites of specimen were within normal limits Histologic examination revealed a moderately differentiated endometrial type adenocarcinoma with papillary growth pattern. Although there were invasion to seroza, it was considered a stage I tumour since it was limited to tuba uterina. Neighboring tissue to tumour showed chronic interstitiel salpingitis.

5.Fibrous Pseudotumour of Paratesticular Tissue (6 Cases)
Dilşen Oskay, Süheyla Cumurcu, Leyla Tekin, Fatma Nur Aktaş, Bilge Kançeker
doi: 10.5222/terh.2002.92567  Pages 32 - 35 (785 accesses)
Paratestiküler dokunun fibröz psödotümörü nadir görülen bir patolojik antitedir. Bu tümörlerin çoğu gerçek neoplazm olmayıp söz konusu lezyonları tanımlamak için değişik isimler (nodüler periorşitis, pseudofibroma, kronik proliferatif periorşitis vb.) kullanılmaktadır. Değişik yaş gruplarında görülmekle birlikte ortalama yaş 35'tir. Testisin tunika vaginalisi, epididim veya spermatik kordon yerleşimli olup tekil veya çoğul nodüller tarzında görülürler. Klinik ve görüntülerneye ilişkin özellikleri gerçek tümörlerden ayırdedilemediğinden orşiektomi ile sonuçlanırlar. Laboratuvarımızda 1996-2001 yılları arasında incelenmiş olan 394 orşiektomi materyali arasında 6 adet (%1.5) fibröz psödotümör olgusu yer almaktadır. Olgularımızın yaşları 3071 arasında değişmekte olup tümünde nodüler büyüme tipi izlendi. Lezyonların 3 olguda tek, 3 olguda da çoğul nodül tarzında olduğu görüldü. 6 olgudan 4'ü paratestiküler alanda, biri epididim, diğeri spermatik kordon komşuluğunda yer almaktaydı. Mikroskopik düzeyde 5 olgu, tümü ile çaprazlaşan demetler oluşturan fusiform hücreler, yangısal elemanlar ve değişen oranda kollajen bağ dokusundan oluşmakta iken, birinde demetler arasına proliferatif tunika vaginalis epitelinin sıkışmış olduğu dikkati çekti. Olgular ender görülmeleri, gereksiz orşiektomiye neden olmaları ve paratestiküler mezotelyoma ve diğer paratestiküler mezenkimal tümörler ile karışmaları nedeniyle sunulmuştur.
Fibrous pseudotumour of paratesticular tissue is a rare pathologic antity. Most of these tumors are not real neoplasms and there are many different names to define them (nodular periorchitis, pseudofibroma, chronic proliferative periorchitis.. ). Though median age is 35, they can be seen in all age groups. They present with solitary or multiple nodules localized at tunica vaginalis testis. Clinical and visualization features are not discriminatory from true neoplasms, so they usually undergo orchiectomy. There are 6 (%1.5) pseudotumour cases from a total of 394 orchiectomy material diagnosed at our laboratory between 1996-2001, All cases showed nodular growth pattern and their age was between 30-71. Lesions were composed of multiple nodules in 3 cases and solitary in the other 3. Tumours were localized at paratesticular region in 4, epidydimes in 1 and spermatic cord in 1 case. Microscopic examination revealed interlacing bundles of fusiform cells, inflammatory cells and variable collagen fibrous tissue in 5 cases. One case included proliferative tunica vaginalis epithelium between interlacing bundles of spindle cells.

OTHER
6.What is Your Diagnosis ?
Tuba Çerçi Tuncel, Ersan Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2002.87778  Page 36 (916 accesses)
Abstract | Full Text PDF

7.The Issue of Turkish Corresponding to Medical Terms
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2002.49551  Pages 37 - 48 (789 accesses)
Abstract | Full Text PDF

8.The First 10 Years Analysis of SSK Tepecik Hospital Journal
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2002.61569  Pages 49 - 55 (591 accesses)
Dergimizin editörlük uygulamaları ilk 5 ve son 5 yıllık iki ayrı dönem halinde kıyaslanan on yıllık bir süre için değerlendirilmiştir. Dergimizin geriye dönük incelenmesinde orijinal yayın oranının (%50.8) TÜBİTAK standartlarına uygun olduğu saptandı. Kurum içi yazıların %71.9'u kurum dışı hakemlere gönderilmiştir. Bu da bilimsel denetimimizin yansız olduğunu gösterir. İlk ve son 5 yıl rakamları kıyaslandığında; Yayına kabul edilenler makaleler içinde kurum dışı kaynakların oranı %71.5'dan %33.3'e düşmüştür. Derginin bilimsel yazı üretimi (makale sayısı %48.1, sayfa sayısı %29) azalmıştır. Bu son iki değişimden dolayı dergimizdeki sayıların %78.9'u geç (gecikme ortalaması: 7 ay) yayınlanmıştır.
The rate of original paper in our journal was 52.8 percent during first ten year period (1991-2000). Seventy two percent of inner papers were sent to outer reviewers. It shows that we undertake objective scientific control. The rate of submitted papers from outside institutions was decreased from 71.5 percent to 33.3 percent during the same period. The production of scientific writing was decreased (the number of papers decreased 48 percent, and the number of pages 29 percent) as well.. These changes were the main reason of high rate of issuance delay (79 percent of issues had a m ean of 7 months delay)

9.The Answer of "What is your diagnosis?" at Page 36th
Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2002.93377  Pages 56 - 57 (670 accesses)
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale